ENERGIES RENOVABLES

Instal·lacions apostem fort per les energies renovables a Andorra. Oferim un ampli catàleg de serveis elèctrics basats per l'ús de les energies renovables, com a calderes i estufes alimentades per biomassa, bombes de calor geotèrmiques o plaques solars. Com a especialistes en tot tipus d'instal·lacions elèctriques a Andorra,

Energies renovables a Encamp Andorra
Instal·lació d’energies renovables a Encamp, Principat d’Andorra.
Equips de geotèrmia, energia minieólica, energia solar fotovoltaica, energia solar tèrmica i biomassa.
A Construccions Nuñez Instal·lacions apostem fort per les energies renovables a Andorra. Oferim un ampli catàleg de serveis elèctrics basats per l’ús de les energies renovables, com a calderes i estufes alimentades per biomassa, bombes de calor geotèrmiques o plaques solars.
Com a especialistes en tot tipus d’instal·lacions elèctriques a Andorra, garantim als nostres clients una qualitat immillorable per tots els projectes que executem, així com atenció personalitzada en tot moment.
Geotèrmia
La geotèrmia és l’aprofitament de la temperatura del subsòl terrestre. Mitjançant un sistema de captació i una bomba de calor geotèrmica, la temperatura de la terra es transfereix a l’habitatge i permet obtenir aigua calenta sanitària, calefacció i refrigeració amb una única instal·lació.
El seu funcionament, mitjançant sondes de captació en circuit tancat i aprofitament de calor per mitjà d’un bescanviador, atorga un gran nombre d’avantatges als clients:
Disminueix la dependència energètica dels combustibles fòssils.
Ocasiona menor impacte ambiental.
És un sistema d’energia amb el qual s’estalvia al pla econòmic.
Minieólica és l’energia que genera el vent i que pot aprofitar-se directament o ser transformada en energia elèctrica. Funciona amb un aerogenerador connectat a un rotor que fa funcionar un generador elèctric, que podem utilitzar per al bombament d’aigua o bé per disposar d’electricitat de forma gratuïta.
El seu principal avantatge consisteix a ser una energia ecològica i que no contamina.
Energia solar fotovoltaica
És la transformació directa de la radiació solar en electricitat. Aquesta transformació es produeix en uns panells fotovoltaics.
A la nostra empresa d’energies renovables a Andorra realitzem la instal•lació d’una gran varietat de plaques solars. Les seves aplicacions són l’electrificació i els sistemes de bombament.
Energia solar tèrmica
Consisteix en l’aprofitament de l’energia del sol per produir calor. La seva aplicació principal és la producció d’aigua calenta sanitària. També pot utilitzar-se per donar suport al sistema convencional de calefacció, sempre que la caldera tingui un bescanviador d’energia i un regulador.
Biomassa
A Construccions Nuñez Instal•lacions Andorra també realitzem instal•lacions de calderes i estufes alimentades amb biomassa, que és un combustible ecològic natural. Pot ser de diversos tipus:
Pellet (fet de serradures premsades).
Peles d’ametlles.
Ossos d’oliva.
Residus forestals.